Lettvinte påstander om uføretrygd

I et innlegg i Aftenposten og Manifest Tidsskrift påstår førsteamanuensis Kjetil van der Wel ved Høgskolen i Oslo og Akershus at sammenhengen mellom foreldres og barnas trygdebruk ikke kan forklare den kraftige veksten i uføretrygd i Norge. Van der Wels påstand tyder på at han ikke forstått vår analyse av sammenhengen mellom foreldres og barnas trygdebruk.

Andel mottakere femdoblet
I Norge er andelen mottakere av uføretrygd nesten femdoblet siden 1961. Endringen i uføreraten over tid avhenger både av av andelen trygdede som går ut av uførepensjon og andelen av arbeidsstyrken som strømmer inn til uførepensjon. I Norge er veksten i uføreraten drevet av at utsrømningen har falt betydelig, samtidig som innstrømningen har holdt seg på et høyt nivå.

Sammenhengen mellom foreldrenes og barnas trygdebruk kan være med på å forklare både innstrømning til og utstrømning fra uføretrygd. Det fordrer imidlertid at foreldres trygdebruk i seg selv er en årsak til barnas trygdebruk. I en ny studie har vi påvist en sterk årsakssammenheng mellom foreldrenes og barnas bruk av uføretrygd.

Han mener at påstanden kan underbygges ved å vise til at innstrømningen til uføretrygd ikke har endret seg vesentlig over tid. Dette er en merkelig begrunnelse.

Van der Wel kommenterer verken metoden bak vår analyse eller funnene og viser heller ikke til egne publiserte analyser. Han påstår istedenfor at årsakssammenhengen mellom foreldrenes og barnas trygdebruk ikke kan bidra til å forklare veksten i andelen uføretrygdede. Han mener at påstanden kan underbygges ved å vise til at innstrømningen til uføretrygd ikke har endret seg vesentlig over tid. Dette er en merkelig begrunnelse.

Flere unge blir innvilget
En viktig faktor bak veksten i uførepensjon er at flere unge er blitt innvilget uføretrygd.  Økningen i antall yngre uføretrygde er en viktig forklaringsfaktor fordi utsrømningen øker med alder. Dette skyldes at de færreste forlater uføretrygd ved å gå tilbake til arbeid. Istedenfor forblir de uføretrygdede inntil de dør eller når pensjonsalder. Vår studie viser at foreldrenes trygdebruk øker sannsynligheten for at barna søker og mottar uføretrygd i ung alder. Dette vil bidra til å øke andelen uføretrygdede selv om innstrømningen holder seg stabil.

Foreldrenes trygdebruk kan også ha økt uføreraten ved å motvirke et fall i innstrømning til uføretrygd. Selv om befolkningen får stadig høyere utdanning og bedre helse, så har ikke innstrømningen falt. En mulig forklaring er at foreldrenes trygdebruk har bidratt til til å opprettholde den høye tilbøyeligheten til å søke uføretrygd.