Hvorfor LO pluss klima er sant

I år som i fjor hadde LO i Oslo en parole om klima på 1. mai: «Skap grønne jobber NÅ – brems oljeutvinninga». Hvorfor hører klima hjemme på arbeidernes internasjonale kampdag? Fordi klimaendringene er en av de aller største utfordringene vi står ovenfor, fordi det kreves radikal samfunnsendring for å løse dem og fordi det er våre medlemmers hverdag dette handler om. Vi vet at arbeiderbevegelsen har stått i spissen for å drive fram en rekke viktige samfunnsendringer opp i gjennom historien. Derfor må vi også stå fremst når de gode løsningene nå må utvikles og drives gjennom.

Vi kan bare skape de gode, varige løsningene på klimakrisa nedenfra – med arbeidsfolk på lag som viktige innovatører og kunnskapsbærere. Det handler om å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere og å skape nye klimaarbeidsplasser. Det er våre arbeidsplasser det handler om. Det er våre arbeidsplasser som måomstilles, våre arbeidsplasser som kan komme til åforsvinne og våre nye arbeidsplasser som måskapes. Og så finnes det jo ingen arbeidsplasser på en død planet.

Grønnere arbeidsplasser
Dette handler ikke bare om å skape nye klimaarbeidsplasser, men også å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere. Dette må vi gjøre både ut fra egeninteresse og i solidaritet med framtidige generasjoner. Ansattes engasjement og deltakelse krever at vi får være med i prosessene som skal foregå, at de ansatte får brukt sin kompetanse, og at vi fortsetter å ha trygghet for opparbeidede rettigheter – enten du jobber i olja, i tilslutningsindustrien eller i andre næringer. Vi vet at et fungerende partsforhold er en forutsetning for et grønnere samfunn og en bærekraftig utvikling. Og en av styrkene ved den norske modellen er jo nettopp det at den bidrar til høy omstillingsevne og forutsigbarhet.

For oss handler det om å bli en del av løsninga og bidra til at klimaløsningene som velges kommer nedenifra, at vi i fagbevegelsen er med både på å gjennomføre dem, men også å skape dem (enten det er på arbeidsplassene, i lokalsamfunnene, ved å skape de nødvendige alliansene med for eksempel miljøbevegelsen og kirka eller ved å bidra til at det skapes en politisk vilje for løsningene) og, ikke minst, drive de nødvendige løsningene igjennom.

Omstillingskamp er en kamp for demokratisering, for å redde klimaet må vi endre samfunnet.

Det er fordi vi oppriktig mener at det er den eneste måten å gjøre det på. Omstillingskamp er en kamp for demokratisering, for å redde klimaet må vi endre samfunnet. Dagens økonomiske vekst og den pågående rovdriften på ressurser er en innebygd del av den kapitalistiske økonomien og markedet kan ikke løse denne krisa. Derfor trenger vi en sterk politisk vilje til å utvikle og gjennomføre løsningene, med fagbevegelsen på laget.

Brems oljeutvinninga
Vi er en stor produsent av kull, olje og gass, og har bygget mye av vår velstand på eksport av disse produktene. Derfor har vi også et særlig ansvar for å gjennomføre utslippsreduksjoner og andre miljøtiltak innenlands. Skal verdenssamfunnet nå målet om begrensning av den globale oppvarmingen må store deler av olje- og kullressursene bli liggende uutnyttet. Norge må ta sin del av ansvaret for dette ved å redusere utvinningstempoet av fossile ressurser og ikke åpne sårbare områder for leting.

Dette er viktig også av nasjonaløkonomiske og næringspolitiske grunner. De høye petroleumsinvesteringene bidrar til en usunn todeling av norsk økonomi. Også av den grunn er det nødvendig med en omstilling.

Norge må ta sin del av ansvaret for dette ved å redusere utvinningstempoet av fossile ressurser og ikke åpne sårbare områder for leting.

Den nødvendige omstillingen gir også muligheter til å skape nye arbeidsplasser. Men for å unngå arbeidsløshet og for å sikre at effekten blir maksimal, må en nedtrapping av oljevirksomheten gå parallelt med en omlegging der Norge ikke bare blir karbonnøytralt, men ender som en storleverandør av fornybare energikilder, samtidig som det satses stort på kollektivtransport og mer gods over fra vei til bane og sjø. Mange av disse er næringer som av natur ligger i distriktene, og kan bidra til en mer balansert regional utvikling i tillegg til gode og nødvendige klimagevinster.

Det blir ingen god og varig løsning på klimaproblemene uten at fagbevegelsen er med på laget. Derfor gikk vi i år som i fjor med klimaparole i 1. mai-toget.