Fagbevegelsens lønnsadel

150 LO-ansatte er tatt ut i streik. Årsaken er at arbeidsgiverne har nektet å gi innsyn i lederlønningene i forbundet, som også omfattes av tariffavtalen det forhandles om. Handel og Kontor (HK), som forhandler på vegne av de ansatte i LO-forbundene, mener det er umulig å drive reelle lønnsforhandlinger uten tilgang til all lønnsstatistikk.

Under dette ligger en bekymring over det HKs forhandlingsleder kaller urovekkende lønnsforskjeller mellom ansatte, der lederne stikker av med stadig mer av lønnsmassen. Disse lønnsforskjellene bør også være urovekkende for ledelsen i LO og forbundene.

Bryter med viktige prinsipper
Kampen for rettferdig lønn og små lønnsforskjeller er helt sentral i arbeiderbevegelsen. Kampen bygger på en anerkjennelse av at jobben de lavtlønte gjør også er viktig, og derfor bør belønnes deretter. Samtidig vet vi at samfunnet blir bedre og mer velfungerende når de økonomiske forskjellene mellom folk er små.

Når LO og forbundene selv går i bresjen for stadig økte lønnsforskjeller mellom ledelsen og de andre ansatte, mister de troverdighet både blant egne medlemmer og andre.

En grunnpilar i den norske fagbevegelsen er at lønna ikke skal bestemmes av markedet alene. Fagbevegelsen har vært en pådriver for å ta lønnsdannelsen ut av markedet, og underlegge den fellesskapets styring gjennom sentrale, kollektive lønnsforhandlinger, der andre hensyn skal veie tyngre enn markedsprisen på arbeidskraften. På denne måten har vi fått mindre lønnsforskjeller enn de fleste andre land.

Når LO og forbundene selv går i bresjen for stadig økte lønnsforskjeller mellom ledelsen og de andre ansatte, mister de troverdighet både blant egne medlemmer og andre. Hvordan kan LO-ledelsen forsvare at de som representerer hjelpepleierne tjener fire ganger så mye som dem? Hvordan kan LO-ledelsen ha troverdighet når de kritiserer høye lederlønninger i staten og næringslivet, når de selv befinner seg i samme lønnssjikt? Eller vent – kanskje er dette nettopp grunnen til at vi ikke hører så mye kritikk av høye lederlønninger som vi kanskje burde fra den kanten? Dersom arbeiderbevegelsens ledere begynner å identifisere seg mer med den styringseliten de omgås daglig enn med sine egne medlemmer, kan det ha stor betydning for fagbevegelsen som politisk kraft.

Måten vi fordeler lønnsmidlene på er helt avgjørende for å hindre at forskjellene mellom folk øker.

Lønn er ingen privatsak
Det er også bekymringsfullt at Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) nekter HK innsyn i lønnsstatistikken sin. Det strider mot arbeiderbevegelsens prinsipp om at lønn er noe mer enn en privatsak. Inntekt og inntektsforskjeller har noe å si for fellesskapet, og bør derfor være noe både fagforeninger og offentligheten for øvrig bør ha innsyn i. Ved å nekte HK innsyn i dette, allierer Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening seg med høyresiden i norsk politikk, som nylig har gjort sitt for å unnta skattelistene fra innsyn gjennom å oppheve anonymiteten for dem som søker i dem. Søker du i skattelistene, stemples du i dag som snoker. Dette hever terskelen for blant andre tillitsvalgte, som ønsker å danne seg et bilde av hvordan lønnsmidlene fordeles mellom ledelse og ansatte i virksomheten.

Rettferdig fordeling i et samfunn handler ikke bare om hvordan vi innretter skattesystemet og at alle får tilgang til velferdstjenester. Måten vi fordeler lønnsmidlene på er helt avgjørende for å hindre at forskjellene mellom folk øker. Her burde fagbevegelsens egen lønnspolitikk stått fram som et positivt eksempel, framfor å selv bidra til økende forskjeller.