Derfor betyr ACER overnasjonalitet

Fra bygningen av Glomfjord kraftverk i Nordland. Foto: Statkraft.

Norge har handlet elkraft med naboland i EU i årtier, og det kan vi fortsette med. Det har skjedd på basis av avtaler mellom likeverdige parter. Handel kommer i stand når både selger og kjøper ser seg tjent med vilkår og priser.

Det er EU selv som legger vekt på at ambisjonene på energiområdet nå er å etablere en energiUNION. Union betyr som kjent overnasjonalitet. Målet er at energi (elkraft og gass) skal flyte fritt mellom regioner og land i hele unionen. Energi omtales som «den femte frihet», altså en ny bærebjelke i EUs indre marked som fra før har de fire frihetene med fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer.

Testen på om man har nådd målet er at det er (tilnærmet) lik pris på strøm og gass, i første omgang innenfor definerte regioner og etter hvert i hele unionen.

Virkemidlet som trengs for å realisere målet om fri flyt er tilstrekkelig med overføringslinjer og kraftkabler. Testen på om man har nådd målet er at det er (tilnærmet) lik pris på strøm og gass, i første omgang innenfor definerte regioner og etter hvert i hele unionen. Derfor handler EUs energiunion om overnasjonalitet, overføringskapasitet og strømpriser. Akkurat det alle tilhengerne av energiunionen sier det ikke handler om.

ACERs oppgave er bidra til at målsettingene for energiunionen oppfylles, og byrået har sterkt fokus på forutsetninger og vilkår for grensekryssende handel med energi. De kommer med jevnlige rapporter om hva som er oppnådd, hva som er problemene og hvilke tiltak som bør settes inn for å nå målet om fri flyt og like priser.

Derfor handler EUs energiunion om overnasjonalitet, overføringskapasitet og strømpriser. Akkurat det alle tilhengerne av energiunionen sier det ikke handler om.

På noen områder har ACER i dag overnasjonal myndighet. I den forordningen Stortinget skal ta stilling til nå, er det bestemmelser om at ACER kan treffe beslutninger om vilkår og betingelser for adgang til grensekryssende infrastruktur for elektrisitet og gass. I tillegg har de myndighet til å ta avgjørelser der to land ikke blir enige, og de kan bestemme hva inntekter fra mellomlandsforbindelser skal brukes til.

I EU ligger det nå også et forslag til ny ACER-forordning til behandling, som utvider byråets kompetanseområde og makt. Gjennom Lisboa-traktaten har alle medlemsland forpliktet seg til å være med på en utvikling i retning stadig sterkere integrasjon og mer fellesskapsrett.

Det er riktig at EU-Kommisjonen stadig foreslår store skritt i retning mer union, mens medlemslandene ofte bare blir enige om små skritt. EU-domstolen avsier på sin side konsekvent dommer i retning mer union. Så selv om det kan være uenighet om tempoet, er det ingen tvil om retningen. Også EUs energiunion kommer gradvis til å få mer og mer overnasjonal karakter. Nye skritt tas i den fjerde energimarkedspakken, som er til behandling i EU-systemet nå.

Det er ingen tvil om at tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke betyr avgivelse av suverenitet.

Det er denne unionen det norske folk to ganger har sagt nei til å være med i. Det er denne utviklingen motstanderne av EUs energiunion ikke ønsker å være med på – fordi det er å avgi nasjonal kontroll over energipolitikken og vannkraftressursene. Vi kan fortsatt delta i internasjonalt energisamarbeid, både kraftutveksling og klimasamarbeid. Men det må skje på vanlig, mellomstatlig basis, hvor vi har rett til både å si ja og nei til avtaler.

Det er ingen tvil om at tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke betyr avgivelse av suverenitet. Lovavdelingen i Justisdepartementet har nå kommet til at suverenitetsavståelsen er «så lite inngripende» at det ikke er nødvendig å følge Grunnlovens § 115 om tre fjerdedels flertall og behandling i to storting. Det er en omstridt, åpenbart politisk vurdering. Det finnes ikke retningslinjer for å avgjøre hva som er «for lite» eller «for mye» inngripende. Flere av landets mest fremtredende jurister er sterkt uenige og advarer mot Lovavdelingens konklusjon. Derfor bør Stortinget si nei til EUs energiunion og ACER-tilknytning, og behandle spørsmålet i tråd med Grunnlovens bestemmelser.