Gutteromsfantasier

Marsdal sammenligner Steigans verdensbilde med Ringenes herre av J. R. R. Tolkien. Her ved Tolkiens egentegnede bokomslag.

«Russlands aggresjon mot Ukraina er som Tysklands under andre verdenskrig», kan du tenke. Slik alle gode krefter måtte samle seg for å nedkjempe Hitler, må alle antifascister nå inn på geledd i Natos heltemodige kamp for vestlig demokrati mot østlig autokrati. Historiske analogier er forlokkende. Men vi kan ikke manøvrere vanskelig terreng i samtida ved å følge et kart over ferdig analyserte hendelser i fortida.

Her følger fem teser og noen betraktninger om imperialismen, Norge og venstresida.

1. Mens høyresidabruker ordet «imperialisme» som om det var et skjemmende karaktertrekk ved én stat, bør venstresida bruke det som betegnelsen på et system av internasjonale relasjoner. Den økonomiske konkurransen tvinger stormaktene til å kjempe om militære og økonomiske «interessesfærer» og overtak.

2. Den russiske stormaktssjåvinismen er, i dag, som under både tsarveldet og Sovjetunionen, en imperialistisk trussel omverdenen må ta på alvor.

3. Norge er et ressursrikt land med en strategisk verdifull plassering og så begrenset egen stridskapasitet at et militært forsvar av norsk territorium per i dag er helt avhengig av at vi inngår i en militærallianse.

4. Nato er ikkebare en forsvarsallianse, men også en aggressiv angrepsallianse. Med og uten Natos hjelp har klodens sterkeste imperialistmakt, USA, gjentatte ganger undergravd og krenket den «regelbaserte» verdensordenen som Nato-landenes hyklerske ledere nå sverger å forsvare.

5. Å støtte opp om dagens aggressive Nato-allianse er uforenlig med et prinsipielt standpunkt for folkeretten og global rettferdighet.

«Den ledende gruppa marxister sitter der, overbevist om egen ‘vitenskapelighet’»

Den norske venstresidas problem er at uansett hvor mange ankepunkter du kan samle mot Natos rolle som angrepsallianse, endrer det lite på Norges behov for en forsvarsallianse. Derfor henger det faktisk på greip å være prinsipielt imot Natos USA-dominerte prosjekt, slik Rødt og SV er, samtidig som man ikke krever Norge ut av Nato i morgen. Det første standpunktet er prinsipiell antiimperialisme. Det andre er sikkerhetspolitisk realisme.

Denne «selvmotsigelsen» er ikke annet enn uttrykk for Norges faktiske situasjon mellom en imperialistisk supermakt i vest og en aggressiv stormakt i øst. En liten minoritet roper likevel høyt om «knefall for USA». Ifølge bloggeren Pål Steigan innfinner knefallet allerede idet du støtter ukrainernes motstandskamp. Det hele er jo regissert av Pentagon!

Som leder i AKP(ml) i 1970-årene levde Steigan i en illusjon om at han behersket en «vitenskapelig» lære som gjør det framskredne lederskap i stand til å analysere fram, til enhver tid, hvilken politisk linje som «objektivt» tjener den internasjonale arbeiderklassens kamp. Med vitenskapelig presisjon kunne enhver politisk strid reduseres til en stillingtaken i den rasende kampen mellom de to sidene i «hovedmotsigelsen» i verden. Presteskapet hadde innsikt i hva denne var.

Dette er marxismen som gutteromsfantasi.

Dette er marxismen som gutteromsfantasi. Den ledende gruppa marxister sitter der, overbevist om egen «vitenskapelighet», og tegner sinnrike tankekart over hvordan mørkets alltid våkende øye snedig dirigerer – snart åpent, snart skjult – sine imperialistiske hærskarer av målbevisste medløpere, feige tamsauer og rundlurte fjols. Mot dette mørket står den lysende kraften fra alle ærlige og ikke-rundlurte individer og folkeslag, som har avvist mørkets fristelser og falske løfter og ruster til kamp. Akkurat som i Ringenes Herre!

Gutteromsmarxismen lever i dag videre på Steigan.no, der den begrunner hvorfor vi ikke kan støtte ukrainernes kamp. Tross den «beklagelige» voldsorgien i Ukraina, står nemlig Russland på riktig side av «hovedmotsigelsen i verden»! Å kjempe mot Russland i Ukraina er derfor å verve seg i USA-imperialismens tjeneste.

Selvsagt har striden om Ukraina et element av «stedfortrederkrig». USA ser sitt snitt til å svekke Russland. Det er likevel en livsfarlig kortslutning at venstresida av den grunn må stille seg «nøytral» til ukrainernes forsvarskamp, slik Steigan krever av Rødt. Rødt måtte da også stilt seg «nøytralt» i en krig der Russland invaderer Norge. Alle vet jo at USA, gjennom 70 år, har hatt langt større militær innflytelse i Norge enn i Ukraina!

En slik linje for kapitulasjon ville vært en linje for politisk selvmord. Det er kanskje ikke tilfeldig at Pål Steigan har stått uten innflytelse på venstresida i tre tiår?

Teksten sto på trykk i Klassekampen 10.5.2022.