Bare en østeuropeer

En annen versjon av dette innlegget er tidligere publisert på bloggen Bryggesjauerfrue.

9. mars i år skjedde det en ulykke på en båt som lå til kai ved salt- og mineraldistributøren GC Rieber Salts «eksklusive område» i Oslo havn. Ulykken skjedde om bord i skipet Lysvik Seaways, i forbindelse med lossingen av storsekker med salt. En mann fikk foten i klem i et rullebånd på en heisinnretning som brukes for å få gods ut av båten. Det ble umiddelbart lagt lokk på saken og det hersket lenge tvil om hvem som faktisk var skadet. Jeg har fått delvis innsyn i tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet, som slår fast at mannen som ble skadet var ansatt i Sealandia Ship Managament i Latvia, og jobbet som mannskap om bord i Lysvik Seaways.

GC Rieber Salt brøt avtalen med havnearbeiderne om lossing og lasting av skip i desember 2014 – midt i tariffperioden. De hevdet at de ville benytte seg av egne ansatte i stedet for de som faktisk har erfaring med, og rett til, å losse og laste skip.

På sikkerheten løs
Da Lysvik Seaways fraktet papirruller til terminalen som før lå på Filipstad/Tjuvholmen, var det havnearbeiderne som lastet og losset papirrullene. En av havnearbeiderne ombord hadde ansvaret for å overvåke heisen. Han stod årvåken og fulgte med, og trykket på nødstoppen dersom lasten kilte seg fast, eller det oppstod andre problemer. I andre havner er det fremdeles havnearbeidere som gjør denne jobben på Lysvik Seaways. Men GC Rieber Salt har altså tydeligvis valgt å legge denne oppgaven på allerede overarbeidet/underbemannet sjømannskap, og ikke sine egne ansatte, som de tidligere har påstått.

Nå viser det seg at denne «moderniseringen» er skyld i at en sjømann har skadet beinet og at vi er et steg nærmere det faktum at det bedrives sosial dumping i Oslo havn.

GC Rieber Salts strategi er en del av den «nødvendige moderniseringen» som Oslo Havn kommunale foretak (KF) har jobbet så hardt for å tre over hodet på operatørene, altså selskapene som driver terminalene i Oslo havn. Nå viser det seg at denne «moderniseringen» er skyld i at en sjømann har skadet beinet og at vi er et steg nærmere det faktum at det bedrives sosial dumping i Oslo havn. Men det er ikke Oslo Havn KF som sitter igjen med et varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, det er det GC Rieber Salt som gjør.

Kamp mot havnearbeiderne
Da Oslo Havn KF varslet sine ansatte om at GC Rieber Salt kom til å bryte avtalen med havnearbeiderne, hevdet de blant annet at vedkommende havnearbeider som har en «sikkerhetsfunksjon» er betydningsløs, og at havnearbeiderne er for mange i forhold til arbeidsoppgavene som skal løses.

Det er flere grunner til at disse «overflødige» og«betydningsløse» havnearbeiderne er der de er. En viktig grunn er sikkerhet. En annen er å ivareta anstendige arbeidsvilkår. Nå er havnearbeidernes oppgaver i ferd med å tillegges sjøfolk, etter en hard kamp ført av Oslo Havn KF.

Oslo Havn KF har privatisert en del av fellesskapets eiendom i et forsøk på å oppheve havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting og lossing i Oslo havn.

I 2014 behandlet Arbeidsretten en unntaksbestemmelse i rammeavtalen til havnearbeiderne, som gikk ut på at havnearbeidernes fortrinnsrett ikke omfattet «bedriftenes egne anlegg der bedriftens egne folk» utfører lossing og lasting. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) mente denne unntaksbestemmelsen begrenset seg til industribedrifter med egen produksjon, men fikk ikke medhold.

Bryter arbeidslivets regler
Arbeidsrettens domspremisser sier i stedet at unntaket gjelder dersom bedriften har eksklusiv rådighet over kaianlegget/terminalen. Oslo Havn KF har derfor tilpasset seg dommen gjennom å gi GC Rieber Salt AS og andre en såkalt eksklusiv rådighet over en del av Oslo Havn KFs offentlige eiendom. Det kommunale foretaket har altså privatisert en del av fellesskapets eiendom i et forsøk på å oppheve havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting og lossing i Oslo havn.

Dette er bakgrunnen for at GC Rieber Salt AS brøt den gyldige og lovlige tariffavtalen med havnearbeidere i desember 2014, kun måneder etter at den var fornyet.

NHO og Oslo Havn KFs tolkning av dommen, med påfølgende tariffbrudd, handler ene og alene om å få dumpet priser i norske havner til det minimale ved å få (allerede) underbetalt sjømannskap til å utføre jobben med å losse og laste båtene.

Dette skjedde på tross av at Arbeidsretten i sin oppsummering bemerker at «det er tariffpartene, og ikke Arbeidsretten, som må trekke den nærmere grensen for unntaksregelen.» NHO skriver også på sine egne nettsider i etterkant av dommen at tariffpartene ikke er forpliktet til å inngå noen ny unntaksbestemmelse – «det er et forhandlingsspørsmål hvor begge parter må være enige.» Men i praksis har altså NHO valgt å bryte tariffavtaler, fremfor å følge arbeidslivets spilleregler.

NHO og Oslo Havn KFs tolkning av dommen, med påfølgende tariffbrudd, handler ene og alene om å få dumpet priser i norske havner til det minimale ved å få (allerede) underbetalt sjømannskap til å utføre jobben med å losse og laste båtene. Som vi har sett, går det på sikkerheten løs.

Dårlig tid
I tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet kommer det fram at GC Rieber Salt ikke kunne dokumentere at de gjennomfører risikovurdering/sikker-jobb-analyse av lossearbeidet i skipene som ankommer selskapets kai, slik de er pålagt å gjøre.

GC Rieber Salt har tydeligvis hatt så dårlig tid med å kvitte seg med havnearbeiderne at det har gått utover sikkerheten.

Videre fastslår Arbeidstilsynet at selskapet har et «forbedringspotensiale» når det gjelder å organisere og samordne lossearbeidet,«slik at arbeidsmiljø og sikkerhet blir fullt forsvarlig». Videre kan man lese i rapporten at «det fremstår for Arbeidstilsynet som truckførerne og skipets mannskap i stor grad måtte organisere lossearbeidet selv, uten at det var klarlagt hvem som hadde ledelsen for arbeidsoperasjonen og for å påse at sikkerhetsprosedyrer mv. blir fulgt.»

Ulykken skjedde i begynnelsen av mars. Lysvik Seaways begynte å anløpe GC Rieber Salts kaianlegg ved årssikftet, men fremdeles er det altså ikke skikkelige rutiner i arbeidet. GC Rieber Salt har tydeligvis hatt så dårlig tid med å kvitte seg med havnearbeiderne at det har gått utover sikkerheten.

Men det var jo bare en sjømann. En østeuropeer.

 

Her kan du lese tidligere innlegg om GC Rieber Salt AS, fra bloggen Bryggesjauerfrue:

Pressemelding. Salt til maten.

Salt i såret.

Tidligere innlegg om dommen fra Arbeidsretten av 8.oktober