I ubehagelig veiselskap

Veipolitikken til Fremskrittspartiet var en av vinnersakene til de blå-blå foran stortingsvalget 2013. Mens de fleste i etterkant har gjort narr av at bompengene fortsatt suser inn, så har det toppede Fremskrittspartilaget i Samferdselsdepartementet fått arbeide i stillhet med det som virkelig skal forandre norsk veipolitikk: etableringen av et veiselskap. Hensikten med veiselskapet er å frigjøre viktige veibyggingsprosjekter fra byråkratiske prosesser og årlige budsjett-tildelinger. I stedet for å ironisere over bompenger, burde vi vie mer oppmerksomhet til hva denne veipolitiske reformen innebærer.

Tyske erfaringer
Veipolitikken som har vært ført i Norge har sine problemer. Veiselskapet kan potensielt skape flere. Tyskland har de siste tiårene måttet investere store summer i å erstatte et lite egnet betongdekke med asfalt. En viktig grunn til det er at veiene ble bygget av et korrupt og antidemokratisk veiselskap, hvis leder hadde tette koblinger til betongindustrien.

Dagens debatt er som et ekko av debatten på slutten av 1930-tallet.

Fraværet av debatt om veiselskapet henger nok sammen med at «alle» mener det er noe grunnleggende galt med den norske veipolitikken. Med årlige budsjetter og planer som er avhengig av velsignelse fra kommunestyrer, forsvinner muligheten til å planlegge rasjonelt og langsiktig. Fri veibyggingen fra byråkratisk treghet og politikkens hestehandleri, sies det.

Inspirert av 30-tallet
Dagens debatt er som et ekko av debatten på slutten av 1930-tallet. Da ble den første ideen om veiselskap lansert i Norge av Alfred Holter, direktøren i Dalen Portland Cementfabrikk. Holter kom med en alternativ veiplan, hvor landets viktigste veier skulle få fast dekke av betong – som hans egen fabrikk produserte – i løpet av ti år. På denne tiden var så godt som alle veier grusveier. Det var ambisiøse løfter, men de ble ikke tatt ut av luften.

Det tyske veiselskapet ble et mønsterbilde for samfunnet nazistene ville skape.

Inspirasjonen ble hentet fra Tyskland, som i 1934 var vertskap for den internasjonale veikongressen. Der var Alfred Holter sammen med minst 30 andre representanter for det norske veimiljøet. Året etter at nazistene tok makten ble veikongressen brukt som et utstillingsvindu for nasjonalsosialismen. På rekordtid skulle Hitler bygge et veinett som ingen tidligere hadde forestilt seg eller drømt om, og metoden for å endre det tyske veinettet fra steinalderen til framtiden var etableringen av et veiselskap.

Fascistisk forhistorie
I spissen for det tyske motorveiselskapet sto veidirektøren Fritz Todt, en overbevist nazist med lang fartstid i Hitlers parti. Veiselskapet ble totalt fristilt fra alle byråkratiske og demokratiske institusjoner. Hitler var den eneste Todt stod ansvarlig overfor. Det tyske veiselskapet ble et mønsterbilde for samfunnet nazistene ville skape. Fra utsiden så det effektivt ut, på innsiden var det pill råttent. Veiselskapet stod fritt til å inngå kontrakter med entreprenører og leverandører slik de ville, og firmaet Todt hadde arbeidet for tidligere fikk de fleste. Arbeidskraften besto i starten av en stor del av Tysklands arbeidsløse. De fikk ikke betaling for arbeidet utover ytelsene staten ga dem som arbeidsløse. Etter hvert som Tyskland okkuperte land, ble motorveiprosjektene tilført fanger som arbeidskraft.

På 1920-tallet ble det som regnes som verdens første motorvei bygget i Italia – av et veiselskap.

Hvorfor skal vi så bry oss om at veiselskapet regjeringen går inn for kan ha en nazistisk parallell i fortiden? Mange tenker jo at Hitler gjorde mye fælt, men han bygde da i hvert fall skikkelige veier, ikke sant? I høst var slike tanker oppe i den svenske politiske debatten, noe som fikk den svenske antifascisten Henrik Arnstad til å argumentere for at motorveier ikke hadde noe med fascisme å gjøre. Det mener jeg er feil.

 

Österreich, Reichsautobahn, Adolf Hitler, Spatenstich
Adolf Hitler tar første spadestikk i byggingen av en ny autobahn ved Salzburg i 1938, mens veidirektør Fritz Todt (t.v.) ser på. Foto: Deutsches Bundesarchiv.

 

Motorveiene som ble bygd i Europa før andre verdenskrig var koblet til fascisme. På 1920-tallet ble det som regnes som verdens første motorvei bygget i Italia – av et veiselskap. Men det vi i dag regner som motorveier ble først og fremst introdusert i Tyskland etter 1933. Det fantes motorveilignende veier i mange land, men det var i og rundt de største byene og industristedene. Før motorveiprosjektet til Todt var det ingen veinett som knyttet større landområder sammen med motorveier.

Udemokratisk
Satsningen på landsdekkende motorveier og veiselskap ble direkte motarbeidet av den amerikanske veidirektøren i mellomkrigstiden. Han ville få bukt med store korrupsjonsproblemer og sørge for delstaters medinnflytelse i amerikansk veibygging. Noen år etter krigen ble han byttet ut fordi han hadde denne grunnleggende demokratiske holdningen. Da skulle USA kopiere Hitler-Tysklands motorveibygging. Derfor er det gode grunner til å koble de første motorveiene med fascisme.

Under okkupasjonen av Norge ble det etablert et veiselskap, og planer om firefelts motorvei fra Halden til Trondheim ble forsøkt realisert.

Det var tre problemer med måten fascistene bygget motorveier på. For det første var det udemokratisk. Veiplaner, gjennomføring og grunnavståelser var ikke underlagt kontroll av folkevalgte organer. Det var selvsagt effektivt, men kunne gå på bekostning av folks rettigheter og ønsker. For det andre var korrupsjon utbredt. Veiselskapene som ble brukt i både Italia og Tyskland var basert på samarbeid med næringslivet. Store veiprosjekter betyr store investeringssummer, og dermed muligheter for private bedrifter til å tjene penger. Uten verken byråkratisk eller demokratisk kontroll med planlegging og gjennomføring, var veien fra tett samarbeid til regelrett korrupsjon kort. For det tredje var den raske gjennomføringen av særlig de tyske veiprosjektene basert på grov utnytting av arbeidskraft. Å spare utgifter ved å kutte i arbeiderlønninger var sentralt både i bruken av arbeidsløs ungdom og krigsfanger.

Under okkupasjonen av Norge ble det etablert et veiselskap, og planer om firefelts motorvei fra Halden til Trondheim ble forsøkt realisert. Selskapet ble oppløst etter frigjøringen, og bygging av motorveier og bruk av veiselskap ble uløselig knyttet til nazismen og et tabu i etterkrigstida.

Bør lære av historien
Nå har vi heldigvis fått krigen mer på avstand, og veiselskap kan diskuteres friere. Samtidig er det helt avgjørende å huske at de tre grunnleggende problemene med veiselskap fortsatt finnes, selv om situasjonen i dag ellers er svært annerledes. Veiselskapet regjeringen ønsker å etablere kan potensielt være udemokratisk, åpne for mer korrupsjon i veisektoren, og føre til grovere utnyttelse av arbeidskrafta.

Regjeringen forteller ikke mye om sine planer for veiselskapet, og blir heller ikke utfordret til å gjøre det.

Selv i Norge er vi ikke ukjent med korrupsjon i veisektoren. Prissamarbeid mellom konkurrerende entreprenørselskaper ble avslørt for bare noen år siden. Etter privatiseringen av veiarbeidet har også innslaget av sosial dumping i bygg- og anleggssektoren økt.

Vi vet ikke om et nytt veiselskap vil forsterke disse problemene. Regjeringen forteller nemlig ikke mye om sine planer for veiselskapet, og blir heller ikke utfordret til å gjøre det. Derfor vet vi ikke hvor mye makt og kontroll over veibyggingen som skal fjernes fra byråkratiske og demokratiske prosesser.

Veiselskapet skal ifølge proposisjoner og uttalelser fra regjeringen etableres i løpet av 2015. Hvordan selskapsformen organiseres, er avgjørende for hvor problematisk veiselskapet blir. Vil det gjøres ansvarlig ovenfor Stortinget, lokaldemokratiet, Samferdselsdepartementet og Vegvesenet, eller unnslippe byråkratisk og politisk kontroll? Det er på tide med en skikkelig debatt om hvordan selskapet blir organisert før det er for sent.

 • Henrik Arnstad

  Hej! Av ren nyfikenhet, var har jag sagt att «motorveier ikke hadde noe med fascisme å gjøre». Vill gärna se källa på detta!

  • palny

   Det er mulig jeg har feilsitert eller misforstått hva du har uttalt i høst. Jeg tenkte på det du er sitert på i artikkelen som ble linket i min tekst, blant annet: «– Det här är något som nazister har sagt sedan efter 1945 – att man måste komma ihåg alla bra saker som Hitler gjorde. Då kommer ofta motorvägarna fram. Men planen på motorvägarna lades redan på 20-talet. Det var inte Hitlers förtjänst.»

   Sånn jeg forstod den debatten uttalelsen til Leijonborg skapte, så var ditt poeng snarere å frakoble motorveibyggingen fra nazistene enn å peke på at veibyggingen hadde sine problemer på grunn av den facsistiske politikken. Om jeg har fortegnet ditt syn og uttalelser beklager jeg.

  • Arbeideren

   Motorveier er nazistiske, ikke fascistiske. Veit du ikke at disse er to forskjellige ideologier. Alle med grunnfag i historie veit dette.

 • DrSeepofaan

  Världens första offentliga motorväg (it: autostrada) byggdes i Italien mellan Milano och Varese (42 km) och invigningen skedde i Lainate (strax norr om Milano) den 21 september 1924.
  Norge har stor öppenhet kring vägprojekt, men resultatet mätt i km effektiv trafiksäker motorväg per invånare imponerar inte.

  • Arbeideren

   Her i Norge venter vi bare på at våre venner, tyskerene, kommer tilbake og fullfører motorveier og andre prosjekter. De blei liksom aldri ferdig. Vi nordmenn har viktigere ting å sysle med: målsaka, skismuring og selfangst f.eks.

 • thomas nilsen

  Dette blir litt for dumt. Kan alt «brunbeises»? Det kan være mange argumenter for og i mot et veiselskap, men å trekke inn nazisme blir vel hysterisk. Logikken din blir litt som dette: «siden Nazistene gjorde X, er det nå suspekt å ville X». Du kan putte inn hva du vil i X.
  Som historie er dette greit og interessant, som argument, nei.
  Det var vel neppe mer demokratisk veibygging i arbeiderparadiset sovjet, som du sikkert like godt kunne ha brukt som eksempel – men passer vel dårlig når man vil stemple regjeringens tankegods.
  Hvis man skal være skeptisk til en spesifikk organisering av samfunnsoppgaver fordi det tidligere har vært korrupsjon eller dårlig behandling av arbeidere er nok konklusjonen den at det er best å legge ned alt siden korrupsjon og dårlig behandling av arbeidere har funnet sted i alle sektorer til alle tider. I mange land er korrupsjonen stor i offentlig sektor – skal vi da konkludere med at det er best å privatisere alt?
  Hvilke betydning et veiselskap får for lokaldemokratiet er interessant, men da kan vel skrive om det; dagens fordeler og ulemper – ikke minst, hvordan er det i andre demokratiske land.

  • palny

   Takk for kommentaren. Mitt poeng var ikke å «brunbeise», og dermed avfeie veiselskapet på det grunnlaget.

   Det jeg ville gjøre var to ting. For det første skape debatt om innføring av veiselskapet. Det er fordi nær sagt ingen snakker om denne viktige reformen. En viktig grunn er at det er bred konsensus i fagmiljøet og blant de fleste politiske partier at dette er en bra ting. Slik jeg ser det KAN reformen ha problematiske sider, men det vet vi ikke siden ingen forteller om den konkrete oppbygningen av selskapet.

   For det andre ville jeg vise at ønsket om veiselskap ikke er nytt, men har historiske røtter til mellomkrigstiden. Argumentene for er de samme, og de handler om å unngå brysomme prosesser som følger av demokrati og byråkrati. Rett nok har mange kommunistiske stater tenkt i de samme baner, men det var altså ikke den autoritære og elitistiske ideologien som lå til grunn for ideen om veiselskap i Norge.

   • thomas nilsen

    Jo, jeg skjønner hva du mener. Og jeg er enig begge punktene dine, men det fremsto som en litt merkelig kobling. Debatten hadde kanskje vært mer tjent med en frakobling av det historiske fra sakens kjerne – hva innebærer konkret et slikt veiselskap (skjønt noen vil vel mene at historien alltid er sakens kjerne). Jeg ble vel litt farget av at du refererte til våre svenske naboer som jo ser fascisme og nazisme bak enhver stein, og antok dermed at du fulgte samme linje.

    • palny

     Da skjønner jeg hva du mente. Og vi er nok enige tror jeg. Visitten til Sverige var ment motsatt av din første antagelse. Jeg mente at diskusjonen om veibyggingen til Hitler var bra var et godt utgangspunkt for å snakke om fascisme i motsetning til mange andre anledninger som begjærlig blir tatt.

     Det er mulig historien kan oppfattes irrelevant og forstyrrende. Men jeg er nå historiker og dermed yrkesskadet. Jeg arbeidet med veihistorie og ble fascinert da jeg oppdaget at 30-tallets veidebatt var lik dagens. Dette hadde jeg lyst å formidle

     • thomas nilsen

      Det skjønner jeg, og jeg har selv mine hyllemetre med Nazi-litteratur.

     • Roy Michelsen

      Slik artikkelen er fremstilt, så ville jeg nok råde deg til å vurdere om din yrkesskade kvalifiserer for uføretrygd. Om dette gjenspeiler kvaliteten på ditt arbeid, så tror jeg nok du gjør mer samfunnsnytte som uføretrygdet.

   • Gunnar Hjelset

    Har du hørt ordtaket » Ro ro til fiskeskjær » , men du trenger mye mer enn en påhengsmotor . Dette var, om ikke bare tullprat, så var det ikke langt unna. Dette var LANGT under minste mål !

    • Kurt Friestad

     Dette oppgulpet beklager jeg å ha lest. Det er dumt å kaste bort tid på å lese slikt brunpiss som Nygaard skrev.

   • Dysa

    Finnes det en reform som ikke har en negativ side?..
    Du greier ikke ditt skjule politiske ståsted..Og det skinner litt lett gjennom at det den blåblå regjeringen du ønsker og kritisere.. fra din venstre kant..o)
    Greit nok det.. vis du bare ikke lar det se ut som noen annet..

    Hitler og & er vel de som bygde det moderne Norge.. inkl veier .o)

   • Arne Leonhardsen

    Arne Leonhardsen • for noen sekunder siden

    Pål Nygaard er her i den verste BRØNNPISSER posisjonen jeg har sett! La meg svare og eksemplifiser hva han gjør:
    Når man kjemper for at alle skal tenke likt, handle likt, går i samme skjorter for å vise tilhørighet, bejubler lederen ukritisk, og eier media, mobiliserer «gatas parlament» og henger ut statsråder for å undergrave den lovlige demokratisk valgte regjering slik at de kan FÅ RETT om de selv har feil, så sikter jeg ikke til verken Mussolini eller Hitler, men til Arbeiderpartiet og de falske vitnesbyrd sentralstyremedlem i AP Ger Kristiansen bedriver mot regjeringen. Manipulerer AP medlemmene i fagorganisasjonen til å gå på gata og får media til å si at regjeringen må gå bort fra den politikk de er valgt på! AP med klakørpartier er dermed i fullt bruk av FASCISTISKE metoder! At man i tillegg oppfører seg slik at all alternativ politikk blir forhånet og foraktet slik man greide å forakte og håne de som sa at jorda var rund. De som ikke ser behov for et ekte opposisjonsparti som avviker fra den oppleste og vedtatte sannhet som «alle» bekjenner seg til, de er ikke demokratiske, selv om de kaller seg historikere,, Nygaard.

    • Eddie Solberg

     Det er vel ikke å tvile på at jorda er rund når man forteller at regjeringen tar fra de som har lite (les: folk flest) og gir til de som allerede har klart å karre til seg (les: rike) mest???!! Heldigvis forstår folk flest det nå!!

     • Arne Leonhardsen

      Det er din tro! Hva er virkeligheten? Det er spørsmålet! Og slike som dere brente de som påsto noe annet en at jorda var flat! Respekt for andres syn og seng finnes ikke. AP med klakører har de siste par ti-år gått fra politisk kamp, til kamp om å få rett uansett hva andre måtte mene!

     • Eddie Solberg

      Heisan. Her får jeg vist påpekt tro, som hovedsak?
      Er det ikke virkelig at regjeringen har mistet stemmer?
      Er det ikke virkelig at mange er redde for sin økonomiske situasjon som følge av regjeringens politikk?
      Jeg har lært et respekt herr Leonardsen, IKKE KAN KREVES.
      RESPEKT ER NOE MAN FÅR!!

     • Arne Leonhardsen

      Som demokratene fikk det i Italia, Spania og Tyskland i mellomkrigstiden?`
      Stygg påstand jeg kom med der, men du vet åpenbart ikke forskjell på tro og viten, og så påberoper du deg meningsmålinger!? Nettopp kravet fra «gatas parlament» for å velte lovlige valgte regjeringer er kjennetegnet. Så still opp ved valg og ikke ved meningsterror.
      Og respekt er noe man har for livet, sine motstandere og alt – hvis man er moden mister Eddie!

     • Eddie Solberg

      Er man moden Leonardsen, når man har vært valgt inn på fylkesting i 2 perioder og kommunestyret 3 perioder, er pensjonist og har gullbryllup i år? Eller har du andre kriterier for å si sin mening. Ps. Å bruke: mister, for å adressere din mening om meg, gir deg ingen respekt.

     • Åke Eriksen

      Hei Eddie – Siden du har så lang politisk erfaring, er pensjonist og har gullbryllup er jeg svært interessert i å høre om dine analyser og bevis om at nåværende regjeringen tar fra de som har lite, og om hvorfor meningsmålinger fungerer som valgresultater. Veldig interessant, fortell meg.

     • Eddie Solberg

      Skattelette til de «rike» er ett eks. på å ta fra folk flest. Bevis. Art. I DN.av 02.12.14 v. Bjørn – Egil Mikalsen.
      Han henviser til at en pensjonist med kr 300 000 pr
      år vil tape ca 1000 pr.mnd og har du gjeld, vil du tape mer pga. opphør av stort rentefradrag.
      20% p skatt på inntekter med en progressiv økning som foreslått av regjeringen vil gi skatteøkning for de med lavere inntekt. Jfr Scheel – utvalget.

     • Roy Michelsen

      Da er det helt sikkert ikke interessant at det var Stoltenberg-regjeringen som i mars 2013 nedsatte dette utvalget da. Til orientering var FrP skeptiske til dette i motsetning til Ap.

     • Eddie Solberg

      Du har som en annen debattant Åke, ikke lest de henvisningene jeg gav dere forstår jeg.

     • Åke Eriksen

      Hei Eddie. Henvisningen du kom med er grei nok, den har jeg lest, men det var ikke det som var mitt spørsmål. Siden du er så bastant i dine uttalelser vil jeg at du kommer med ett eller flere eksempler hvor du ser dette opp imot pensjonsreformen. Det som vil være interessant for debattanter er ikke hva en artikkelforfatter skriver, men hva du som politiker mener og kan forklare.

     • Åke Eriksen

      Hei Eddie. Jeg er nettopp kommet fra jobb. Jeg skjønte ikke hva du mente med setningen, «Skattelette til de «rike» er ett eks. på å ta fra folk flest.». Du kom med et eksempel fra DN, det er greit nok. Hva vil det utgjøre hvis vi tar et konkret eksempel? Hva vil resultatet bli hvis du tar hensyn til pensjonsreformen? Du som tidligere politiker kjenner sikkert mer til pensjonsreformen enn de fleste. Kan du forklare meg hva den går ut på?

     • ronny

      Var vel ikke bedre med AP? Barnefattigdommen økte. Helsekøene økte derpå økte de offentlige utgiftene til nav. Enda de tok mye fra de rike å noe fra de med litt mindre. Økte forskjellene. Merkelig å bruke ordet «solidaritet» da. Å ikke glem Jens og Giske å LO sine venner som fikk styreverv med milliongevinster i statlige selskaper .

     • Terje Unhjem

      Jo, det er like virkelig at denne regjeringen har mistet stemmer som at AP også mistet så og si tilsvarende antall stemmer et drøyt år etter valget i 2009. Altså noe som skjer stort sett for hver eneste regjering.

      Forklaringen er åpenbar; Alle som «trodde» at nå skulle verden snus opp ned på noen uker, og hver gang oppdager at de er blitt «lurt», godt hjulpet av en aktiv opposisjon, i dette tilfellet AP, som strør dommedagsprofetier rundt seg som en blomsterpike stør roseblader nedover kirkegulvet i et storslått bryllup.

      Redselen viser seg etterhvert å være grunnløs, og ting stabiliserer seg, før de siste mnd inn mot neste valg viser hvem som er best på å formidle sitt budskap.

     • Roy Michelsen

      Du har så rett. Store bokstaver som retorisk virkemiddel er neppe egnet til å få frem sitt poeng. Det er mer egnet for å få frem sinne, og det er lite trolig at dette øker mulighetene for respekt.
      Det er nok helt rett at mange er redde for sin økonomiske situasjon. Ikke på grunn av regjeringens politikk, men på grunn av opposisjonens og medias propaganda.
      Et godt eksempel på propaganda er artikkelforfatterens kobling mellom regjeringen og fascisme. Det er tydelig at artikkelforfatterens fokus på vei overskygges av sitt hat mot regjeringen. Jeg mener en veiforsker burde holde seg for god til å dra slike koblinger.

     • Eddie Solberg

      Jeg har gitt svar på hvorfor folk flest er redde for for sin fremtidig økt. med et par eks. på skatteøkning for lavere inntekter.
      Når det gjelder propaganda, minner jeg bare om FRPs skremselspropaganda før valget.

     • Roy Michelsen

      Så svaret ditt var at du hadde svart?
      Jeg tar gjerne konkrete eksempler. Diskusjonen blir så mye bedre når man har argumenter som er forankret i fakta fremfor å forsøke å vinne frem på tvilsom retorisk fremstilling. Nå er det vel heller ikke slik at FrP har økt skattene for lavere inntekter. Dersom du mener dette, så bør du legge fakta på bordet. Påstanden om at regjeringen har gitt skattelette til de aller rikeste faller for sin egen urimelighet. I gruppen «de aller rikeste» hadde eksempelvis Ap oversett at flertallet av disse faktisk var pensjonister med nedbetalte hus. At de var gjeldfrie endret ikke det faktum at de var minstepensjonister uten rom for å betjene en høy formueskatt. Nå var det også en stor andel personer med urealiserte verdier, men uten reell skatteevne som havnet i denne gruppen. Selvsagt befant det seg også en liten andel personer i denne gruppen som hadde både formue og skatteevne. Denne lille gruppen ble trukket frem i propagandaen til Ap. Du påstår at du har eksempler på skatteøkning for lavere inntekter. Flott. Kom med dem.

     • Eddie Solberg

      Skulle sagt at eks. Står i svar til Åke Eriksen nedenfor.
      Med henvisning til artikkel og Scheelutvalget .

     • Bør Børson

      Hvor er økt skatt på lavere inntekter? Kilder på dette takk.
      Eller blander du nå trygd og inntekt?

     • Bør Børson

      «Er det virkelig at regjeringen har mistet stemmer?»
      Nei, dette kan kun dokumenteres ved valg, og vil først vise seg ved neste stortingsvalg. Meningsmålinger er strengt tatt bare en pekepinn og ikke noe fakta.

      «Er det virkelig at mange er redde for sin økonomiske situasjon som følge av regjeringens politikk?»
      Nei, folk flest er redde for den økonomiske situasjonen ute i verden, og hvordan lav oljepris vil slå inn i norsk økonomi, samt for gjelding av norske husholdninger. Boligpolitikken ser det ut som ingen er villig til å løse på noen av sidene i norsk politikk.

     • Eddie Solberg

      Når folk flest forlater sitt standpunkt, som var å stemme på FRP ved siste stortingsvalg, mener jeg at det har blitt en ny viklighet.
      At dette kommer fram ved meningsmåling, er riktig nok. Et interessant spørsmål er om grunnlagene som valget og meningsmålingene er tuftet på var gjort på er likeverdig.

     • Trygve Hagland

      Arne Leonhardsen——Det ser ut som om du ikke har kapasitet til å se hverken virkeligheten eller sannheten,selv om du fikk den midt i «tryne» Dine innlegg synes jeg,avslører at du ikke har peiling på hva du skriver om,men det er vel ikke uvanlig blant de «mørkerøde»

     • Arne Leonhardsen

      Å være et troll uten navn er lett og tilfredsstillende, ikke sant! Kan være bare slike som liker mobbing som holder på slik uten å ha noe sagt, uten å slike dritt om andre! Kos deg med deg selv, du! Ingen andre vil!

     • Roy Michelsen

      Det er klart at opposisjonen og media har klart å lure en stor del av befolkningen til å tro det du påstår. Du er åpenbart i målgruppen som har latt seg lure du også.
      Det finnes ikke ett konkret eksempel som underbygger påstandene om at regjeringen tar fra de som har lite. Regjeringen fikk massiv kritikk for uførereformen, som forøvrig ble utredet og lagt frem av de rødgrønne. Det ble allerede i 2010 advart mot at 300.000 uføre kunne bli skadelidende dersom dette ble vedtatt. Det fikk ikke særlig stor mediaomtale den gangen, og de rødgrønne avfeide dette som spekulasjoner. Når reformen innføres og Ap er i opposisjon, så skal det vise seg at de er reformens største kritiker. At FrP var det eneste partiet som advarte mot reformen før den ble vedtatt i stortinget er vist ikke så relevant lengre.

   • squawk75

    «Mitt poeng var ikke å «brunbeise», og dermed avfeie veiselskapet på det grunnlaget»
    Jo, det var nettopp det som er meningen, og det er inntrykket man sitter igjen med. Når man illustrerer sin artikkel med Adolf ute med spaden for å bygge autobahn, så er det gjort helt bevisst, med visshet om at leserne vil, helt etter intensjonene, sitte igjen med en vond følelse i magen. Denne følelsen dukker opp hver gang man ser et bilde av f.eks K.S. Olsen. Du husker kanskje Pavlov med sine hunder og betingete reflekser.
    Om noen påstår at du er betalt for dette stuntet, vil jeg ha store problemer med å motbevise det. Normalt ville slike lavmålssprell være en god karrierekiller, men det virker vel ikke slik ute på «port side»

   • t5r4e3w2q1

    Dette er ingenting annet enn «hitling».
    At du ikke skammer deg.

   • Mats-Jørund Fiskum

    Skape debatt er som regel bra. Problemet blir når måten problemstillingen tas opp på har veldig liten relevans til hva som faktisk skjer. Hitler har ingenting med dette veiselskapet å gjøre. Vi vet alle at veldig mange politikere på høyresiden ønsker mindre byråkrati. Dette var tilfellet lenge før Hitler. Derfor anser jeg det som useriøst at du drar en sammenligning med Hitler, og tilogmed legger ved bilde av ham for å forsterke denne negative effekten.

    Jeg ser veldig mye irrelevant historie, og veldig lite som har med det som er relevant for dagens debatt, i denne artikkelen. Derfor vil jeg kalle den usaklig, og ber om at du holder deg mer til relevante fakta neste gang du skriver en artikkel.

 • DrSeepofaan

  I Sverige drivs krav på utbyggnad av motorvägsnätet främst av arbetstagarorganisationen LO http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20362845.ab

  • palny

   Takk for interessante kommentarer.
   Jeg lurer på om du kanskje misforstår meg litt.
   Jeg argumenterer ikke mot motorveier. Det jeg gjør er å problematisere veiselskap. Jeg ønsker å starte en diskusjon om hvordan dette veiselskapet skal se ut, og hvor mye eller lite makt og kontroll som skal flyttes fra demokratiske og byråkratiske organer

   • Åke Eriksen

    Hva mener du er forskjellen på et veiselskap og for eksempel Jernbaneverket og Avinor. Hva er problemet?

 • Per Øgaard

  Vi har jo allerede Avinor innen luftfart. De samme problemstillingene burde vel gjelde der. Er du da for at Avinor skal avvikles og alle investeringer overføres til årlige budsjettrunder i Stortinget?

  • Arbeideren

   Først må alle Avinor ansatte stilles til ansvar for sine ugjerninger i Nürnberg. De kommer sikkert til å hevde at de bare gjorde jobben sin.

 • ronny

  For noe tull…. Venstresiden er dedperat

 • Espen_Goffeng

  Som godt forankret på venstre side må jeg si at dette var en av de merkeligste vinklingene jeg noensinne har sett i infrastruktur-debatten i Norge. Det er vel synd å si det, men når høyresiden kommer med sine uunngåelige anklager om brunskvetting og desperate brudd på Goodwins lov i etterkant av denne artikkelen, så vil de i dette tilfellet ha veldig mye rett. Merkelig og mildt sagt unødvendig.

  • Arbeideren

   Høyresiden erger seg grønne over at ingen kan bli dømt for brudd på Goodwins lov.

 • Svein Inge

  Bevist måte å skrive sine tanker på , lyser av ondskap. Stakkars mann.

 • Anders Edlund

  Slik som i dag er nok mye bedre, der distrikstsnorge får veier, tunneler og bruer til milliarder av kroner, alt ettersom hvilken politiker som er innvalgt på Stortinget. Flott for de små samfunnene som får oppdatert sin infrastruktur, men lite samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette kan et upolitisk (skjønt, det blir vel tidligere politikere og deres kamerater som blir sittende i styret og direktørstillinger) vegselskap muligens rette litt på, og investere i struktur der det trengs. Så kan man argumentere med at da øker trafikken, og at man ikke kan bygge seg ut av trafikk utfordringen, det er til dels riktig, men veldig økonomisk lønnsomt for Norge.
  Jeg minner om at busser også trenger veier å kjøre på, det samme trenger elbiler, hybrider o.l. Dagens kollektivtilbud er allerede sprengt, og vi har busser som står i kø pga elbiler.

 • Kristoffer Nilsen

  Avinor, mesta, telenor, statoil etc.

 • quattro_effekten2.0

  Venstrevridd vås.

 • Arbeideren

  Ser fram til neste artikkel fra herr historiker Nygaard. Hva med å ta for seg dyrekjære vegetarianere, der er det noen orntli mørkebrune historiske forbindelser.

 • Atle Iversen

  Hva er dette for noe møl? Har det blitt forbudt å effektivisere for å omstille oss til den realiteten som venter? Eller har du bare fått til veldig lite på egne vegne i ditt privatliv?

 • http://wwwlivogleven.blogspot.no/ Ann Tove Buklev

  Du vet nazismen har utspring fra venstresiden?

 • BurreBarsk

  Idag går 200 millioner av hver milliard faktisk til veien. Alt som kan bedre dette er veldig bra.

 • Sverre Munthe

  Galskap, total galskap. Kan det være en ny bok på trappen og derved behov for litt mediedekning? :)

 • Geir Hanssen

  Dette viser bare hvor jævla lavpannet det er mulig å bli. Vi kan takke tyskerne for mange av de veien vi har i dag – spesielt nordpå – man det har ikke den rognsekken fått me sæ.

 • Jan Storrødvann

  At det går å synke så langt ned for å sverte dagens regjering. Jeg føler meg dårlig at noen klarer å holde på slik.

 • Arne Leonhardsen

  Pål Nygaard er her i den verste BRØNNPISSER posisjonen jeg har sett! La meg svare og eksemplifiser hva han gjør:
  Når man kjemper for at alle skal tenke likt, handle likt, går i samme skjorter for å vise tilhørighet, bejubler lederen ukritisk, og eier media, mobiliserer «gatas parlament» og henger ut statsråder for å undergrave den lovlige demokratisk valgte regjering slik at de kan FÅ RETT om de selv har feil, så sikter jeg ikke til verken Mussolini eller Hitler, men til Arbeiderpartiet og de falske vitnesbyrd sentralstyremedlem i AP Ger Kristiansen bedriver mot regjeringen. Manipulerer AP medlemmene i fagorganisasjonen til å gå på gata og får media til å si at regjeringen må gå bort fra den politikk de er valgt på! AP med klakørpartier er dermed i fullt bruk av FASCISTISKE metoder! At man i tillegg oppfører seg slik at all alternativ politikk blir forhånet og foraktet slik man greide å forakte og håne de som sa at jorda var rund. De som ikke ser behov for et ekte opposisjonsparti som avviker fra den oppleste og vedtatte sannhet som «alle» bekjenner seg til, de er ikke demokratiske, selv om de kaller seg historikere,, Nygaard.

 • Miscom

  Det viser seg at det ikke skal være lett å gjøre ting enklere i et land, som gjerne er verdensmestre i å gjøre veibygging dyrt og vanskelig. Om vi skal snakke om korrupsjon, så kan vi snakke om bomselskapene som venstresiden har trykket til sitt bryst(ja høyre også). Alle vet at det vil være billigere og mer rettferdig å øke bensinavgiften, men da tjener ikke bomgeneralene penger. Debatt om veiselskap er flott det, men da må den være objektiv. slik det er nå, ønsker venstre siden kun å svartmale alt FRP foreslår. Om det er bra for landet eller ikke har ingenting å si. Å sammenligne dette forslaget med nazisme er rett og slett trist. Jeg trodde vi kunne holde oss for gode for slikt i en politisk debatt..

 • Ronny Simonsen

  Helt fantastisk. Det er noe som heter «Å se spøkelser på høylyst dag», men dette tar faktisk kaka. Selv ikke Åndenes Makt kan ordne opp i dette.
  Det er faktisk ingen forskjell på dette Statlige veiselskapet og med Jernbaneverket eller Avinor. Uten disse selskapene så har det knapt fått et tog eller et fly i Norge. Oslo Lufthavn har ikke eksistert i dag og ei heller Flytoget. Med samme politisk styring på Avinor som med vei, så har man først bygget halve lengden på rullebanen, så vente i 10-15 år før nye bevilgninger kommer for å fullføre rullebanen, men da blir det for lite til å bygge flyplassterminalen, så der må vi vente i 10-15 år til.
  Påstandene her om fascisme og korrupsjon, må da også gjelde Jernbaneverket og Avinor. Det må jeg si er særdeles tøffe påstander og beskyldninger.
  Men det er jo morsomt å dra Tyskland inn i denne saken, for sist jeg sjekket så KNUSER Tyskland oss i Norge på veibygging og kvalitet på veiene.
  Argumentet for å etablere et statlig veiselskap er først og fremst å avvikle alle private bomselskaper rundt i landet og underlegge denne finansieringsmetoden i et enkelt statlig selskap. Det er dette selskapet som vil ha det økonomiske ansvaret og stå som sikkerhet for alle prosjekter. Dette betyr for Norge at evt lån klassifiseres til laveste risiko og betingelsene gis deretter. Har sparer vi milliarder grunnet lavere rentekostnader.
  Så får vi mulighet å prosjektere veistrekninger mer helhetlig og man kan bygge mer vei, raskere vei og billigere vei. En nylig utredning kunne fortelle oss at Norge kunne ha bygget 60% mer vei med riktig styring og finansiering. Vi har altså igjennom mange år bare kastet penger ut vinduet.
  Og når prosjektene er mer helhetlig og større, så får vi tilgang til de virkelige store på veibygging i verden. De som disponere det beste og mest moderne kompetansen og utstyr i verden. Ingen av disse virkelig store gidder å lukte på veiprosjekter i Norge som bare er på 1-2km lang.
  Så hva er egentlig intensjonen med denne suppa og lapskausen av noen merkelige påstander og beskyldninger? Jeg føler dette har 0 vei-faglig innhold, men 100% venstrevridd politisk propaganda uten hold i virkeligheten. Og for å få propagandaen mer hardtslående så blander man inn Nazimen og Facismen inn.
  Vel Fagforbundet mente at alle rosene i Frognerparken vil dø hvis det ble en borgerlig regjering med FrP. Folk får ta seg en tur for å se om dette stemmer.

  • Åke Eriksen

   Godt skrevet. Helt enig.

 • Audun Olerud

  Pål Nygård: hva slags stoff går du på?

 • t5r4e3w2q1

  Gode sikre veier er altså Nazismen og Fascismens verk.

  -godt at venstreintelligentsiaen opplyser oss…

 • t5r4e3w2q1

  Her forsøker vi å sverte høyresiden gjennom en god gammeldags svertekampanje og vi benytter alle kanaler og alle muligheter. Så kommer slik hjernedød svada og stiller oss alle i skammens hjørne.

 • http://thorsteinskarnes.blogspot.no/ Thorstein Skårnes

  Se hva Avinor gjør for luftfarten og utbygging og utvikling av denne delen av samfunnet. Kan man overføre denne modellen også til jernbane og vei? Absolutt. Har Avinor tendenser til høyreekstrem ideologi? Ikke meg bekjent.

 • Robert

  På tide å åpne øya og se fremover, istedenfor å ty til banale tilbakeblikk, og forskning uten hold i den virkelige verden.
  Det er vel et annet parti og tidligere regjering som har nærmere tilnærming til de som blir trukket frem i din banale kronikk. Det Norske Arbeiderparti.

 • Lars_Hagen

  Denne, for meg ukjente historikeren, bør be om å få tilbake skolepengene. Tøvete å sammenligne det moderne Norge med 30 tallets Tyskland. Men,- det siste avsnittet er jeg enig i, mens alt det andre blir tendensiøst utenomsnakk! Veiselskap? Ja takk! Det kan ikke bli verre enn det har vært,- kanskje det kan privatiseres etter hvert? 50/50 stat/privat?

 • http://www.oyvindmichelsen.com Oyvind Michelsen

  Så fordi noen veiselskaper ble laget av Hitler, så er alle veiselskaper fascistiske. Ja den koblingen skal man ha mye fantasi for å få til. Men sannheten er i alle fall at de første motorveiene i Tyskland var det Hitler som anla og de har holdt seg helt til vår tid før de gikk i oppløsning. Har selv kjørt på en av dem fra Swinoujscie til Stettin. Dunk, dunk sier det når du kjører på dem for det er betongplater med skjøter mellom og de holdt i over 60 år uten å gå i oppløsningen, så Hitler-Tyskland kunne bygge bedre veier enn dagens av asfalt som går i oppløsning etter 3-4 år. At Tyskland hadde et rasistisk terrorstyre betyr ikke at tyskerne på den tid ikke var dyktige for det var de og det er de i dag også. Så det å bygge veier som ligger nesten uten vedlikhold i over 60 år er noe dagen norske selskaper i alle fall ikke kan!

 • Morten Bredal

  Skammelig sammenligning, og et barnslig forsøk på å brunbeise dagens regjering med nazistene!!!

  ::

 • Terje Unhjem

  Husk å se deg over skuldra hver gang du snur deg Nygaard, det kan jo være noen konspirerer der…. Herre fred for noe møl man kan klare å skuffe sammen :/ Bare det å sammenligne samfunnet på1930 tallet, med informasjonssamfunnet i 2015 avslører jo at du går så fullstendig og grundig på trynet at du burde forhåndssøke om plastisk kirurgi….

 • Helge Svendsen

  Er det mulig??? Og vedkommende er HISTORIKER og FORSKER??? Hjelp, det er altså noe av det som får statslønn, hjeeeellllpppp!!!!!!!!

 • PolarBeer

  Dette blir for dumt!! Med en ny blå regjering satses det på vei og samferdsel for første gang i historien !!

 • Syver Øystein Jøingsli

  For noe ekstremt venstrevridd sludder, kamuflert som ‘historietime’. Forfatteren bør virkelig gå isegselv, og leserne være ytterst kritiske. ‘Vi vet ikke om et nytt veiselskap vil forsterke disse problemene’. At veiselskapet skal kunne løse noen av de mange utfordringene innen norsk samferdsel, virker altså utelukket. Men i realiteten opprettes selskapet i den hensikt å gjøre noe med et problem vi alle kjenner på kroppen daglig, å endre et system som enhver med egne øyne kan se at ikke funker overhodet. Jeg oppfatter venstresiden som de nye reaksjonære: de som er imot all slags endring. De blir per definisjon elendige bakstrevere. De frontes av folk som denne ‘forskeren’ Nygaard.

 • Roaldboe

  Det ser ikke ut som om noen (har bare skummet) av kommentatorene har fått med seg at det er den demokratiske kontrollen og medbestemmelsesretten som kan lide ved etablering av «en raskere vei». Sant å si; -om det finnes bedre, raskere, rimeligere og mer demokratiske måter å organisere alle ting… ja takk! Men: Statens bygningseiendommer, -eget selskap. Landets olje, -eget selskap. Nasjonens sykehus, -eget selskap. Landets sosialkasser, -eget selskap. Dette er mer volatile konstruksjoner enn godt er tror jeg. I styrerommenes mørke og i regjeringers salgslyst ligger problemer vi ikke kjenner. Men i Hitlertyskland vet vi hva det var; -ren korrupsjon.

  • Kristjan Hilmarsson

   Kan ikke svare for andre når det gjelder den påståtte «skumlesingen» men jeg er i alle fall ikke i tvil om hva som er hensikten her, det ligger klart i undertittelen:

   «Snart får Norge et eget veiselskap. Få vet at det har en fascistisk forhistorie.»

   Nemlig å koble samferdselsdepartementet sine planer om et eget veiselskap med facisme, akkurat det får så «palny» bare prøve å ro seg i fra som jeg ser at han prøver i andre svarkommentarer her.

   Når det gjelder den «demokratiske kontrollen» så er det nå engang slik at de folkevalgte på stortinget er først og fremst valgt til og har ansvaret for å forvalte hele landets og dets borgere sine fellesgoder og institusjoner på best mulig, rettferdig og fornuftig måte, så også den landbaserte samferdselen, det skjer ikke når en stortingsvalgt tilgodeser «sin egen» bygd med en bit vei, eller en bro/tunnel til milliarder mens transporten til/fra denne samme bygden og andre regioner stanger på krøtterstier til store tap for både hele samfunnet og selve denne bygden!

   Slike lokale oppgaver ligger hos lokalvalgte fylkes og kommunevalgte representanter men som vi alle vet blir de overkjørt med dagens system fra stortingsrepresentantene, det er ikke uten grunn at Norge er på 74.plass i veistandard, det er flere grunner selvsagt, den med geografien passer dårlig som hovedgrunn all den tid andre europeiske land med krevende geografi løser sine utfordringer utmerket, en annen er hvordan vei tradisjonelt alltid har blitt sett på som utgift i stedet for lønnsom investering, men den viktigste grunnen er denne særnorske tradisjonen at våre folkevalgte kan skalte og valte med prosjektene via statsbudsjettet fra år til år, det resulterer nemlig i kladding her og der og ulønnsomme posjekter.

   I stedet bør vi gjøre som svenskene og de fleste andre land i Europa, nemlig å ta alle de største vei og jernbane prosjektene som overordnede prosjekter utenom statsbudsjettene, det gjør vi faktisk med luftfarten og strømforsyningen å ikke si investeringene i oljeutvinningen, det er dette det nye veiselskapet dreier seg om, ikke redusert demokrati, ikke som innbydelse til korrupsjon og i alle fall ikke facisme.

 • Kristjan Hilmarsson

  Man lurer av og til på hvor lavt folk er villige til å legge seg sånn rent etisk når panikken over at det som har blitt svertet i retorikken i flere tiår, faktisk viser seg å fungere, og det attpåtil bra, her har vi fått et nytt lavmål å strekke seg ned mot for de som måtte ønske det.

  Det som virkelig ligger bak samferdselsdepartementet sine forslag og forhåpentligvis blir en realitet, er rett og slett å føre Norge inn i rekkene sammen med de fleste andre europeiske land, våre naboland inkludert, når det gjelder måten å planlegge, finansiere og gjennomføre veiprosjekter, og heve dermed veistandarden betydelig fra å ligge på 74.plass av 144 land sammenlignet (WEF sine rapporter for 2014) og gjøre det med landbasert samferdsel, som de fleste andre land har gjort og faktisk på samme måte som Norge har gjort med luftfarten og strømforsyningen, nemlig planlagt, finansiert og gjennomført utenom de årlige statsbudsjettene og dermed utenfor de folkevalgte sin rekkevidde til å skalte og valte med prosjektene frem og tilbake fra år til år alt etter som de tror det er mest stemmer å hente til sine partier akkurat der og da. ikke uten grunn at vi bygger vei både ulogisk, kladdevis og dermed altfor dyrt.

  Bør det kanskje nevnes at de to sektorene, luftfart og strømforsyning får langt bedre «score» hos WEF en veistandarden og jernbanen? ja tror vi må ta det med, tross i at dette har i flere tiår blitt gjennomført med «nasistiske» metoder, dvs utenom statsbudsjettet.

  Men man skjønner panikken, for venstresiden har sentral makt alltid vært langt viktigere en å forvalte fellesgodene fornuftig, for venstresiden har det alltid vært viktigere en noe annet å være med og styre alle vår gjøren og laden ned til minste detalj, og dette har i realiteten vært mulig grunnet oljeinntektene, uten disse hadde sosialistene kjørt Norge på ræva for lenge siden og nå er det på tide å bryte opp dette mønsteret og det skaper tydelig panikk i visse leire.

  Når det gjelder tullet med betongen og asfalten og den påståtte korrupsjonen de «stakkars» nazistene skal ha blitt utsatt for, faller det på sin egen urimelighet og ikke minst mangel på kunnskap om tyske autobahn og vedlikehold av disse, men det er en annen debatt, her snakker vi om panikkaktig lavmåls retorikk og ikke noe annet.

  Flere tiår med sulteforet veiutbedring ene og alene grunnet visse politikers maktbegjær, er på sluttverset og bra er det.

  • Kristjan Hilmarsson

   Tror jeg vil gjerne legge til, da «palny» mener at dette ikke har vært i debatten før, hvis han ærlig mener det så har han ikke satt seg særlig inn inn veidebatten i Norge de siste årene, flere eksperter, politikere og analytikere har nettopp påpekt hvordan den særnorske modellen har hemmet normal veibygging i Norge i sammenligning med feks Sverige ofl land.

   Til og med de rødgrønnes siste samferdselsminister innrømmet dette, men ville likevel holde på «tradisjonen» som om det gjaldt å bytte flagget, flytte nasjonaldagen eller slutte å synge «ja vi elsker», bare les her:

   «Ulik modell
   Hun legger til at den svenske modellen også er annerledes på en annen
   måte. I Sverige blir ikke utbyggingssaker innen vei og jernbane behandlet av
   politikerne i så stor detalj som i Norge, mer som overordnede prosjekter.

   – Jeg tror ikke Stortinget ville ha likt at disse sakene skulle bli vedtatt og
   gjennomført uten at de folkevalgte medvirket. Vi har en annen TRADISJON !! for slikt i Norge enn i Sverige, sa Arnstad.»

   http://www.nationen.no/tunmedia/arnstad-avviser-offentlig-privat-veibygging/#origo_posted_comment

 • Magsen

  :(

 • Jan Yttereng

  Vel i Trondheim venter vi fortsatt på en vei med god standard. Enten det er 2 eller 4 felt, men for all del, alternativet er jo å kjøre gjennom Sverige hvis vi skal til Europa. Det er billigere det. Litt mindre bommer.

  Når vi vet at Hitlers nazister hadde sitt utspring i det tyske arbeiderpartiet så er det jo nesten merkelig at deres meningsfeller, det norske arbeiderpartiet ikke har kommet på den samme ideen?

 • Jan Johansen

  Sjekk gamle filmopptak av Martin Tranmæl. Så ser dere at han taler på akkurat samme måte som Adolf Hitler. De samme armbevegelsene, den samme skrikende stemme, de samme teatralske positurene. Homofile Martin Tranmæl var i mellomkrigstiden den norske arbeiderbevegelsens nest mektigste mann. Nazismens nest mektigste mann i mellomkrigstiden, Ernst Røhm, var også homofil. Det sosialistiske norske arbeiderparti, DNA. Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, NSDAP. I rest my case…

  • Eddie Solberg

   Unnskyld meg, men sammenligner du NSDAP (Hitlers parti) og Arbeiderpartiet (tdligere DNA) i Norge???!!!
   Maken til HISTOREFORALSKING skal en lete lenge etter!!!
   Arbeiderpartet har søsterparti i Tyskland SPD, som er siftet i 1863 og lever i beste velgående i dag.

 • Viggo Trummar Andersen

  Å bruke nazisme for å poengtere at noe er riv ruskende galt er: ja, riv ruskende galt. Jeg vil bare minne om http://en.wikipedia.org/wiki/Godwin%27s_law Og dette er kanskje det artikkelforfatteren burde tenkt på før han i det hele tatt åpnet lokket på pcen den morgenen…

 • Olav Egil Hoem

  Fullfinansierte prosjekter allerede fra starten av kombinert med fjerning av denne klattepolitikken som bedrives i samferdselspolitikken, har gjort norsk infrastrukturutbygging til en temmlig traurig og ineffektiv affære. Et veiselskap vil kunne løse mye av dette. Politikere vedtar hva som skal bygges på et overordnet nivå og i et langsiktig perspektiv. Veiselskapet bestemmer prioriteringsrekkefølge og får midler til å fullfinansiere prosjekter fra dag 1. Det er på tide at teknokratene får bestemme mer i veibyggingen fremfor vaklevorne politikere som ikke klarer å bli enige om hva som bør prioriteres, og i hvilken rekkefølge.

  Forøvrig er samfunnet i dag ganske annerledes enn i mellomkrigstiden. Sammenligningen her blir derfor temmelig malplassert.

 • tenke sjæl

  Dummeste jeg har lest hittil i år!

 • Comrade Pootie

  Skam deg. Dette er en hån mot ofre fra nazismen.

 • Ole J

  Nå må jødene passe seg før de havner i asfalten.

 • Crame L’Amstrong

  Dette er bruk av irrelevante fakta og er en uærlig debatt-taktikk.

  Nazistene innførte også dyrevernlover, anti-røykelover, og historiens da største offentlige velferdsprogrammer.

  Tviler på at du mener vi skal avskaffe alt som ligner på det også?

 • Mr.Western

  Ja det var sikkert en «demokratisk» prosess som ble ført når Opsethen fikk veiene i fylket sitt også.

 • Graapus1

  Etter å ha lest denne teksten så forstår jeg hvorfor frp gikk inn for dyrepoliti!
  Hitler var jo vegetarianer og dyrevenn, og ser man dette i sammenheng med frp’s dyrepoliti, får vi altså den logiske konsekvensen at dyrevern = nazisme….